INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik gospodarki odpadami

Kod: 325515

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Technik gospodarki odpadami 325515

 • Pracownik gospodarki odpadami.
 • Pracownik wysypiska śmieci.
 • Pracownik składowiska odpadów.
 • Pracownik przedsiębiorstwa odbioru odpadów.
 • Pracownik przedsiębiorstwa wywozu odpadów.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projektach:
  • PI – PWP – Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy),
  • Transfer dobrych praktyk oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami wspomagany narzędziami informatycznymi, Program Erasmus+, GreenCompIT, 2014-1-PL01-KA202-003649,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2017 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Agnieszka Kowalczyk – PPUH „Radkom” Sp. z o.o., Radom.
 • Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Marek Krzemiński – Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Jerzy Borycki – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego, Radom.
 • Łukasz Kubisz – AK NOVA Sp. z o.o., Poznań.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Agnieszka Dziadosz – Referat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski, Zwoleń.
 • Dariusz Matlak – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę