INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw rachunkowości

Kod: 241103

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista do spraw rachunkowości 241103

 • Księgowy.
 • Specjalista do spraw finansowo-księgowych.
 • Specjalista do spraw kalkulacji kosztów.
 • Specjalista do spraw księgowości i sprawozdawczości.
 • Specjalista do spraw rachunkowości finansowej.
 • Specjalista do spraw sprawozdawczości finansowej i analiz finansowych.
 • Specjalista do spraw standardów rachunkowości.
 • Starszy księgowy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2411 Accountants.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Wioletta Baran – Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji, Dębe Wielkie.
 • Monika Raulinajtys-Grzybek – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Leszno.
 • Beata Kowalczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:

 • Magdalena Kludacz-Alessandri – Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Ewa Barbara Hellich – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Anna Misiuk – SGGW/Bank Millenium, Warszawa.
 • Maciej Ławrynowicz – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim Instytucie Bankowości, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę