INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik ochrony fizycznej

Kod: 541307

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik ochrony fizycznej 541307

 • Agent ochrony.
 • Konwojent.
 • Ochroniarz.
 • Pracownik ochrony.
 • Pracownik ochrony osobistej.
 • Pracownik ochrony osób i mienia.
 • Wartownik.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5414 Security guards.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2007–2013) „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – pracownik ochrony fizycznej (bez licencji)”, PFRON, CIOP-PIB, POKL.01.03.06-00-070/12,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Magdalena Bujniewicz – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Wacław Galewski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Piotr Gaszewski – Poczta Polska S.A., Warszawa.
 • Daniel Rakowski – Trzy Żagle, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Krzysztof Kuraszewski – Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański.
 • Michał Majewski – Gdyńskie Centrum Sportu, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Mariusz Giełgut – Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony, Ornontowice.
 • Barbara Zielińska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony i Detektywów, Ełk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę