INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych

Kod: 333402

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych 333402

 • Agent wynajmu nieruchomości.
 • Doradca do spraw wynajmu nieruchomości.
 • Koordynator do spraw najmu powierzchni komercyjnych.
 • Pracownik do spraw wynajmu nieruchomości.
 • Specjalista do spraw komercjalizacji nieruchomości.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3334 Real estate agents and property managers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Roman Kraszewski – ekspert niezależny, Radom.
 • Hanna Szumińska – Leonardo Hanna Szumińska, Swarzędz.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Mieczysław Banach – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ALTERNATYWA”, Radom.
 • Karol Kasprowicz – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Kazimierz Chojnowski – Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 • Jolanta Skoczylas – Związek Zawodowy „Budowlani”, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę