INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Kod: 712702

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702

 • Konserwator klimatyzacji.
 • Mechanik klimatyzacji.
 • Operator maszynowni klimatyzacyjnej.
 • Serwisant klimatyzacji.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7127 Air conditioning and refrigeration mechanics.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (2007 r.) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Arkadiusz Mrówczyński – Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Łukasz Szczęsny – Łukasz Szczęsny Systemy Chłodzenia, Gózd.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Katarzyna Majewska-Mrówczyńska – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych, Warszawa.
 • Andrzej Stępień – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Robert Fleischer – Stowarzyszenie Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, Olsztyn.
 • Andrzej Suszek – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wałbrzych.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę