INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kod: 235104

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych 235104

 • Instruktor technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Metodyk on-line.
 • Metodyk TIK.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2351 Education methods specialists.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja P - Edukacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Ewelina Błaszczuk – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Sylwia Maciuk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm.
 • Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Artur Gontarz – Ekspert niezależny, Zamość.
 • Elżbieta Sałata – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Barbara Głuch – Siła w Innowacji, Radom.
 • Monika Mazur-Mitrowska – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę