INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Laborant chemiczny

Kod: 311101

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Laborant chemiczny 311101

 • Analityk chemiczny.
 • Analityk laboratoryjny.
 • Chemik laborant.
 • Laborant.
 • Laborant przemysłowy.
 • Pracownik laboratorium.
 • Technik chemik.
 • Technik laborant.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3111 Chemical and physical science technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Anna Jawor-Joniewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Yevgen Syryanyy – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Rafał Rola – Masdiag sp. z o.o., Warszawa.
 • Katarzyna Serafin – Uniwersytet Śląski, Katowice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Weronika Palicka-Uścinowicz – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk.
 • Urszula Pączek – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę