INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Kosztorysant budowlany

Kod: 311201

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Kosztorysant budowlany 311201

 • Asystent budowy – kosztorysant.
 • Kosztorysant instalacji sanitarnych.
 • Kosztorysant robót elektrycznych.
 • Kosztorysant robót.
 • Kosztorysant.
 • Manager kosztów.
 • Specjalista do spraw kosztorysowania.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3112 Civil engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Marcin Chabior – EURODOM, Tłuchowo.
 • Kaja Rakoczy – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Karolina Musiałek-Białas – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Radom.
 • Joanna Rak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, Siedlce.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Zbigniew Janowski – Związek Zawodowy Budowlani, Warszawa.
 • Andrzej Suszek – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Wałbrzychu.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę