INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inżynier włókiennik

Kod: 214919

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inżynier włókiennik 214919

 • Włókiennik.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2149 Engineering professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Małgorzata Cieślak – Instytut Włókiennictwa, Łódź.
 • Ireneusz Chabrowski – Recte-Komes s.c., Łódź.
 • Aleksandra Stachura – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa.

Recenzenci:

 • Małgorzata Przybyłek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom.
 • Zbigniew Mikołajczyk – Politechnika Łódzka, Łódź.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Elżbieta Jędrusińska – Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź.
 • Stanisław Chudoń – Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę