INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Formierz odlewnik

Kod: 721102

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Formierz odlewnik 721102

 • Giser.
 • Zasypywacz form.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7211 Metal moulders and coremakers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Michał Balicki – Metalodlew SA, Kraków.
 • Marcin Waksmundzki – MTM MODELE Sp. z o.o., Kraków.
 • Andrzej Woś – Instytut Technologii Eksploatacji − PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji − PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji − PIB, Radom.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji − PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji − PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Jolanta Gajda – MEN, Warszawa.
 • Artur Marzec – Metalodlew Żeliwo Sp. z o.o., Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Marta Jałocha – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Koło przy Hucie Ostrowiec, Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Halina Pęczkowska – Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FS NOT, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę