INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dietetyk

Kod: 322001

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Dietetyk 322001

  • Specjalista / ekspert dietetyki.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

  • 2265 Dieticians and Nutritionists.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

  • Sekcja E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

  • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
  • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.
  • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 roku,
  • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

  • Danuta Gajewska – SGGW Katedra Dietetyki, Warszawa, Polskie Towarzystwo Dietetyki.
  • Justyna Bylinowska – Dietetycy.org.pl, Warszawa.
  • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

  • Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
  • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:

  • Magdalena Siuba-Strzelińska – Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
  • Iwona Traczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Żywienia Człowieka, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

  • Renata Górna – OPZZ, Zespół ds. Zdrowia, Warunków Pracy i Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
  • Agnieszka Ślusarska-Staniszewska – Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę